RubiStar RubiStar
4 Teachers Tools
 RubiStar en Español     
Home | Find Rubric | Create Rubric | Login | Sign Up | Tutorial    
    Create Rubrics for your Project-Based Learning Activities

Print Page
Rubric ID: 2460180
Find out how to make this rubric interactive

    Следење презентација


CATEGORY
4 поени - Одлично
3 поени - Добро
2 поени - Доволно
1 поен - Лошо
0 поени
Разбирање на темата
Ученикот покажува целосно разбирање на темата. Лесно и точно одговара на сите прашања од публиката.
Ученикот покажува добро разбирање на темата. Може точно да одговори на голем број прашања од публиката.
Ученикот покажува добро разбирање на делови од темата. Може точно да одговори само на неколку прашања од публиката.
Ученикот не ја разбира темата. Не може да одговори на поставените прашања од публиката.
Ученикот нема презентација.
Подготвеност за презентација
Ученикот е комплетно подготвен за презентација и со претходни проби на презентацијата.
Ученикот делува подготвен, но му требале уште неколку проби на презентацијата.
Ученикот е малку подготвен за презентација, не ја пробувал (вежбал) презентацијата.
Ученикот не е подговтен за презентација.
Ученикот нема презентација.
Изговор
Ученикот зборува јасно и доволно гласно за да го чуе секој во публиката.
Ученикот зборува јасно во поголемиот дел од презентацијата, но погрешно изговара еден термин или име.
Ученикот повремено зборува јасно, но погрешно изговара повеќе термини или имиња.
Ученикот не зборува доволно јасно или доволно гласно. Често се обидува да промумла одредени термини или имиња.
Ученикот нема презентација.
Дикција и паузи
Има одлична дикција и израз. Користи паузи повеќепати за да го подобри ефектот на кажанато.
Има добра дикција, но пренесените чувства нецелосно одговараат на кажаното. Ефектно употребува пауза еднаш во презентацијата.
Дикцијата е монотона или чувствата од неа се погрешно пренесени врз публиката. Намерно прави паузи, но на погрешни места.
Без забележителна дикција, не предизвикува реакција кај публиката. Нема паузи во говорењето.
Ученикот нема презентација.
Држење и став
Стои исправено и делува опуштено и сигурно. Воспоставува контакт со сите во публиката (гледа во секого).
Стои исправено и воглавно воспоставува контакт со публиката.
Понекогаш стои исправени и воспоставува контакт со некои во публиката.
Се згрчува или се клацка додека презентира и ретко или воопшто не гледа во публиката.
Ученикот нема презентација.
Соработка во група
Постојано ги слуша другите, споделува со нив и ги поддржува нивните напори во групата. Се обидува групата да соработува добро.
Обично ги слуша другите, споделува со нив и ги поддржува нивните напори во групата. Соработува, но не ја предизвикува соработката во групата.
Често ги слуша другите и споделува со нив, но понекогаш не е подготвен за соработка во групата.
Ретко ги слуша другите или споделува со нив. Често не соработува со групата.
Ученикот нема презентација.

Date Created: September 03, 2014
Date Last Modified: September 28, 2014
Teachers.org QuizStar | TrackStar | NoteStar | Profiler Pro | More Tools RubiStar en Español | Contact Us | Terms of Use  
Copyright. © 2000-2008, ALTEC at University of Kansas