RubiStar RubiStar
4 Teachers Tools
 RubiStar en Español     
Home | Find Rubric | Create Rubric | Login | Sign Up | Tutorial    
    Create Rubrics for your Project-Based Learning Activities

Print Page
Rubric ID: 2451779
Find out how to make this rubric interactive

    Бодирање состав (есеј) на зададена тема


CATEGORY
4 поени
3 поени
2 поени
1 поен
0 поени
Тема
Составот (есејот) сосема одговара на темата иако самата тема не е експлицитно поставена во текстот.
Составот (есејот) воглавно одговара на темата иако самата тема не е експлицитно поставена во текстот.
Составот (есејот) делумно одговара на темата, а често и излегува од зададената тема.
Составот (есејот) малку одговара на зададената тема.
Составот (есејот) не одговара или е надвор од зададената тема.
Содржина
Составот (есејот) изобилува со голем број информации за темата.Текстот е на завидно уметничко ниво.
Составот (есејот) содржи голем број информации за темата кои се повторуваат или се мешаат. Текстот има повеќе уметнички елементи.
Содржани се различни информации, но недостигаат битни елементи или се неповрзани. Се препознаваат извсни уметнички елементи.
Составот (есејот) вклучува малку информаци поврзани со темата.Текстот нема уметничка вредност.
Составот (есејот) не вклучува информации непосредно врзани за темата. Текстот нема уметничка вредност.
Стил и јазичен израз
Употребен е богат и прецизен јазичен израз и зборови што што го разубавуваат текстот (изразни средства).
Употребен е прецизен јазичен израз и малку зборови што го разубавуваат текстот.
Употребен е минимален израз на јазични средства коишто не се секогаш јасни.
Недоволно прецизен јазичен израз. Не се препознава што сакал ученикот да каже.
Составот (есејот) е комплетно неразбирлив. Не се разбира кој што кога направил.
Организација и композиција
Композицијата на текстот е одлична. Јасно се познава до каде се воведниот, главниот и завршниот дел.
Има главен и завршен дел кои не се јасно раздвоени. Завршниот или воведниот дел се несоодветни.
Составот (есејот) не е доволно организиран. Воведниот и завршниот дел се подолги отколку главниот дел.
Составот (есејот) е лошо организиран. Му недостига дел од кoмпозицијата, елементите немаат логичен редослед.
Во составот (есејот) не се препознава ниту еден дел. Сѐ е измешано. Составот малку или воопшто не одговара на темата.
Правопис и интепункција
1 грешка на секои 50 и повеќе зборa. Јазичните правила во целост се применети.
1 грешка на секои 40-50 зборa. Јазичните правила се применети.
1 грешка на секои 20-40 збора. Јазичните правила се делумно применети.
1 грешка на секои 10-20 збора. Поголемиот дел од јазичните правила не се применуваат.
1 грешка на секои 5-12 збора. Јазичните правила не се применуваат.

Date Created: July 13, 2014
Teachers.org QuizStar | TrackStar | NoteStar | Profiler Pro | More Tools RubiStar en Español | Contact Us | Terms of Use  
Copyright. © 2000-2008, ALTEC at University of Kansas